Nieuwsbrief 1 – Stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs
voor alle nazaten van Franciscus Isidorus (Frans) Hertoghs en liefhebbers van zijn werken.

De artistieke erfenis van Franciscus Isidorus Hertoghs
Franciscus Isidorus Hertoghs leefde van 6 juni 1881 tot 13 november 1952.
Hij was niet alleen de stamvader van vele nazaten maar ook een hartstochtelijk kunstschilder, die talrijke kunstwerken heeft nagelaten. Deze werken, vooral schilderijen, hebben in de laatste 100 jaar hun weg gevonden zowel binnen als buiten de familie, waardoor ze nu over een groot deel van de wereld verspreid zijn.
Een goed overzicht van de werken van Frans Hertoghs werken is zover wij weten spijtig genoeg niet beschikbaar. Tijdens zijn leven heeft Frans Hertoghs enkele exposities gehouden, met name in Roosendaal waar “Opa Frans” woonde en werkte. Het zal daarom niet verbazen, dat het Roosendaals Museum “het Tongerlohuys” over een aantal van zijn werken beschikt. Deze zijn in de loop der jaren door het museum aangekocht, aan het museum geschonken of tijdelijk in bruikleen gegeven.
Zoals zoveel culturele instellingen beschikt ook “het Tongerlohuys” niet over de financiële middelen om de collectie te catalogiseren en in goede conditie te houden.
Over de schilderijen die zich verder buiten, maar ook nog binnen, de familie Hertoghs bevinden is weinig bekend.

Ontstaansgeschiedenis van de stichting
In het jaar 2001 heeft kleinzoon Frans vanuit zijn woonplaats in Nieuw-Zeeland een eerste aanzet gegeven om de artistieke erfenis van zijn Opa Frans beter in kaart te brengen. Hij zag dit als een opstapje om te komen tot een, zoals hij dat noemde, “rehabilitatie van een miskende schilder”.  Misschien werd dit idee in te kleine kring gelanceerd, of was de tijd er eenvoudig niet rijp voor, maar aan het idee is toen verder geen uitvoering gegeven.

Onwetend van het idee uit 2001 heeft kleinzoon Maarten in 2015 ter nagedachtenis aan zijn moeder Corry Hertoghs een familiereünie georganiseerd. Onder de genodigden waren veel (achter)kleinkinderen van Frans Hertoghs Sr. Bij deze gelegenheid heeft Maarten alle genodigden gevraagd om al hun schilderijen en tekeningen van Frans Hertoghs mee te brengen naar de reünie. De oproep kreeg grote respons en op zaterdag 9 mei 2015 werden alle meegenomen kunstwerken samen met de collectie van het Roosendaals museum “het Tongerlohuys” in dit museum geëxposeerd.
Het bleek een indrukwekkend evenement, waarvan met veel nostalgie, bewondering en emotie door de aanwezige familieleden werd genoten.

Onder de genodigden voor de reünie annex expositie, was ook Paul Hertoghs, zoon van Wim en ook kleinzoon van Frans. Samen met zijn vrouw Ine en zus Els vertegenwoordigde hij de familietak van Wim Hertoghs.
Paul had – zo bleek tijdens de expositie – eerder zelf ook al een aanzet gegeven door een groot aantal van de werken waarover hij beschikte, aan het Roosendaals museum in bruikleen te geven om ze op deze manier te behouden voor het nageslacht.
Door de vertegenwoordiging van zowel het geslacht Wim als het geslacht Jef werden niet alleen de culturele nalatenschap van Frans, maar ook zijn nageslacht weer deels verenigd. Van de expositie in “het Tongerlohuys” is meteen gebruik gemaakt om alle tentoongestelde stukken goed te fotograferen, te documenteren en zoveel als mogelijk te plaatsen in geografische of historische context.
We beschikken hierdoor inmiddels over een behoorlijk bestand met beelden in informatie.
Doordat er geen vertegenwoordiging van de gehuwde dochters van Frans Hertoghs (Annie Anneé – Hertoghs en Miep Kuijpers – Hertoghs) bij de expositie aanwezig was, was de expositie echter zeker niet compleet.

Van werkgroep tot stichting
Veel bezoekers van de expositie in het Tongerlohuys gaven aan dat ze het jammer zouden vinden wanneer het bij dit eenmalige initiatief zou blijven.
Zo werd het idee uit 2001, om te zoeken naar een geschikte structuur teneinde op langere termijn het cultureel erfgoed van Franciscus Isidorus Hertoghs in ere te herstellen en houden, herboren.
In de volgende maanden is hierover “en petit comité”  voortgeborduurd. Daaruit is het is het idee voortgekomen tot de oprichting van een Stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs (hierna ook afgekort als de Stichting CFH).

Met de voorbereiding van de stichting, de opstelling van de statuten en de concrete omschrijving van de doelstellingen heeft zich een kleine groep “Hertoghsen”  beziggehouden bestaande uit Hans, Maarten, Hylke, Genieke en Paul Hertoghs.  Inmiddels hebben deze inspanningen geleid tot de officiële oprichting van de Stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs op 7 april 2016.

Doelstelling stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs
Volgens de statuten heeft de stichting heeft als doel “het inventariseren, catalogiseren en archiveren, alsmede (het bevorderen van) de instandhouding c.q. de restauratie van de artistieke nalatenschap van Franciscus Isidorus Hertoghs en al hetgeen daartoe als nuttig en nodig kan worden beschouwd”.
In simpeler bewoording: We willen een compleet beeld krijgen – en geven – van wat Frans Hertoghs allemaal gemaakt heeft en voorkomen dat er nog meer verloren gaat dan nu al het geval is.

Financiering
In de statuten* van de stichting is te lezen dat de stichting door giften gefinancierd hoopt te worden.
Om dit voor de donateurs van giften of legaten ook fiscaal aantrekkelijk te maken voor de schenker, is de zogeheten ANBI-status momenteel in aanvraag.
Zodra de ANBI-status definitief is verleend zullen we U hierover informeren.
Inmiddels heeft de stichting CFH één substantiële donatie mogen ontvangen waardoor we over een mooi startkapitaal beschikken om de opstart mogelijk te maken.

Hoewel de stichting primair gericht is op vrijwillige bijdragen en vrijwilligerswerk, zullen we aan bepaalde onkosten niet kunnen ontkomen. Denk hierbij aan kosten voor de website www.franshertoghs.nl en bijvoorbeeld deze mailing.
We hopen daarom dat er ook in de toekomst sympathisanten zullen zijn die de stichting met financiële middelen willen ondersteunen. In een latere nieuwsbrief zullen we hier zeker op terugkomen.
Uiteraard zal de stichting altijd volledige openheid geven over de besteding van alle gelden.

Samenstelling bestuur
In de statuten van de Stichting CFH is de beoogde samenstelling van het bestuur vermeld. Op dit moment bestaat het officiële bestuur (in willekeurige volgorde) uit Hylke, Maarten en Paul Hertoghs.
Genieke heeft aangegeven, dat zij (nu nog) niet als formeel bestuurder beschikbaar is maar wel als informeel adviseur.
Zij zal als zodanig het bestuur met raad en daad terzijde staan.
De onderlinge taakverdeling binnen het bestuur moet nog worden vastgelegd.

Uw rol in dit verhaal
Hopelijk zijn er mensen die de stichting CFH een warm hart toedragen en die bereid zijn tot het leveren van enigerlei bijdrage, financieel of anderszins.
Iedere bijdrage aan het ontsluiten van de nalatenschap van Frans Hertoghs wordt bijzonder op prijs gesteld.
Denk hierbij aan het leveren van aanvullende ideeën, documentatie over het leven of de werken van Frans Hertoghs, krantenartikelen of fotomateriaal van de mens Frans Hertoghs of zijn schilderijen, enzovoorts.
Alle feedback is welkom, ook wanneer deze kritisch van aard is.

We nodigen je daarom graag uit om ons on-line antwoordformulier in te vullen of het meegestuurde PDF-bestand uit te printen en ingevuld aan ons terug te sturen.

 

Onze plannen

Digitale Catalogus
Eén van de eerste zaken, waarmee de stichting zich zal bezighouden is de verdere opzet en uitwerking van een digitale catalogus.
We hopen daarom dat je op het enquêteformulier wil aangegeven of je beschikt over schilderijen, schetsen en/of tekeningen van Franciscus Isidorus Hertoghs of mogelijk over andere teksten of attributen die meer en beter licht werpen op zijn leven. Denk aan oude foto’s, correspondentie, publicaties e.d. De catalogus met werken van Frans Hertoghs gaan we te zijner tijd zeker publiceren op internet.
Wanneer er voldoende informatie over Frans Hertoghs beschikbaar komt, kunnen we aan de catalogus ook een levensbeschrijving toevoegen om een realistisch beeld van de mens en schilder Franciscus Isidorus Hertoghs op te bouwen.

 

Adresbestand
Wij hebben deze nieuwsbrief gericht aan de ons bekende adressen van (in)directe verwanten van F.I. Hertoghs, maar beseffen goed, dat ons bestand incompleet is. We willen daarom graag een beroep doen op jullie om ons te helpen het bestand te completeren.
In onze enquête vragen we daarom of je ons wilt helpen aan adresgegevens van je naaste familie nádat je hiervoor toestemming van ze hebt gekregen.
Website, nieuwsbrief en contact

Op www.franshertoghs.nl is sinds kort de website van de stichting CFH te vinden.
Op deze website zal over enige tijd de (beeld)catalogus van alle ons bekende werken van Frans Hertoghs te vinden zijn. Zo ver zijn we nu helaas nog niet, maar we hopen dit in de komende maanden te kunnen afronden.Ook zullen alle nieuwe ontwikkelingen rond de stichting en alle nieuwsbrieven op deze website gepubliceerd worden.

Een mogelijkheid om direct via de website berichten voor de stichting CFH achter te laten komt er ook aan.
Alle belangstellenden (die zich niet voor onze nieuwsbrief afmelden) zullen de nieuwsbrief ook in de toekomst via e-mail blijven ontvangen. Traditionele “papieren” nieuwsbrieven zullen we echter – vanwege werk en kosten – zo min mogelijk versturen.

Al met al hopen we dat je net als wij enthousiast bent over dit initiatief en dat je de stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs een warm hart toedraagt.
We kijken daarom uit naar je reactie op onze e-mailadressen:
stichting@franshertoghs.nl
stichtingCFH@gmail.com

Mede namens Genieke, Hylke en Paul,
Maarten Hertoghs

 

P.S.
Het kan natuurlijk zijn dat je je in het geheel niet door ons initiatief aangesproken voelt en dat je ook niet van toekomstige ontwikkelingen op de hoogte gesteld wil worden.
Ook dat respecteren we.

Wel vragen we je om ook dan om het on-line antwoordformulier in te vullen en hierop aan te geven dat je géén belangstelling hebt voor de werkzaamheden van de stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs.

* Indien gewenst kun je volledige statuten van de stichting bij ons opvragen door het sturen van een e-mail naar een van bovenstaande adressen.