Doel van de stichting is “het inventariseren, catalogiseren en archiveren, alsmede (het bevorderen van) de instandhouding c.q. de restauratie van de artistieke nalatenschap van wijlen de heer Franciscus Isidorus Hertoghs en al hetgeen daartoe als nuttig en nodig kan worden beschouwd”
De Stichting beoogt daarmee het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk maar is voor haar inkomsten afhankelijk van giften en legaten.
De Stichting wordt uitsluitend door vrijwilligers bestierd en kent geen betaalde medewerkers.