MEERJARIG BELEIDSPLAN

Het doel van de stichting (conform de oprichtingsstatuten d.d. 07.04.2016)

De Stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs (hierna: de Stichting), opgericht d.d. 7 april 2016, beoogt het het inventariseren, catalogiseren en archiveren, alsmede (het bevorderen van) de instandhouding c.q. de restauratie van de artistieke nalatenschap van wijlen de heer Franciscus Isidorus Hertoghs, bij leven (van 6 juni 1881 tot 13 november 1952) schilder te Roosendaal (hierna ook: de schilder) en al hetgeen daartoe als nuttig en nodig kan worden beschouwd.

ANBI-status

De stichting is voornemens om de ANBI-status te verkrijgen van de Belastingdienst.

De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting poogt het werk van Franciscus Isidorus Hertoghs zoveel mogelijk in kaart te brengen, in stand te houden en te ontsluiten voor een breed publiek. Hiertoe zal de Stichting zoveel mogelijk beroep doen op vrijwilligers, die dit cultuurgoed een warm hart toedragen. De middelen die de Stichting ter beschikking komen, zullen door het bestuur worden ingezet voor inventarisatie van de werken, catalogisering (inclusief website) en restauratie van het de artistieke nalatenschap van Franciscus Isidorus Hertoghs

De wijze waarop de Stichting de fondsen werft

De Stichting zal de nazaten van van Franciscus Isidorus Hertoghs alsmede personen die het bestuur kennis hebben gegeven van hun interesse in het werk van de Stichting (bijvoorbeeld via de website), op de hoogte houden van de mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld door een eenmalige bijdrage, een periodieke storting, of per legaat. De aanpak blijft kleinschalig en low profile (geen reclame o.i.d.).

De wijze waarop de Stichting de fondsen beheert

De fondsen worden aangehouden op een rekening courant en/of spaarrekening, zolang er geen sprake is van negatieve rentes over die rekeningen. Mocht dat wel het geval zijn, kan het bestuur er voor kiezen om (een deel van) de reserves te beleggen. Er zal nooit in individuele aandelen of obligaties worden geïnvesteerd, maar alleen in fondsen of trackers met ten minste 20 onderliggende waarden.

De wijze waarop de Stichting de fondsen besteedt

De fondsen worden zodanig beheert dat de verschillende doelstellingen van de stichting, zoals het archiveren en de instandhouding van het cultuurgoed, zo goed mogelijk worden nageleefd. Dat kan betekenen dat er in eerdere jaren relatief veel wordt besteed aan het catalogiseren van werken, waar in latere jaren een meer duurzaam fondsvermogen kan worden nagestreefd, teneinde de ontsluiting van de catalogus aan een breed publiek veilig te stellen.

 

Breda, 3 juli 2016                                         Bestuur van de Stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs